Informace pro pozůstalé

Zvolíte-li si naši pohřební službu k zajištění všech náležitostí spojených s pohřbením Vašeho drahého blízkého, budeme se snažit být Vám v těchto těžkých chvílích co nejvíce nápomocni a ulehčit Vám v nelehké životní situaci. Připravili jsme pro Vás seznam náležitostí, které je třeba vzít s sebou do kanceláře naší pohřební služby.

 

  1. DOKLADY: pro vyřízení úmrtního listu potřebujeme občanský průkaz zesnulého, rodný list zesnulého, oddací list zesnulého (pokud je ženatý/vdaná) a rodný list objednavatele pohřbu (pokud některý doklad chybí, poradíme Vám jak postupovat dále)
  2. OBLEČENÍ: pro zesnulého: oblečení vždy dávejte podle svého uvážení a také podle toho, co by si zesnulý přál (boty se většinou nedávají). K oblečení můžete přidat např. rodinou fotografii, růženec atd.

 

  1. V naší kanceláři či u Vás doma (pokud nemůžete přijet k nám) se společně domluvíme na průběhu smutečního obřadu. Vybereme rakev, květiny, hudbu, proslov, parte atd. a probereme další náležitosti např. termín smutečního obřadu, vykopání hrobu a další, vše k Vaší maximální spokojenosti.  Parte je vždy natištěno do max. 1 hodiny od objednání pohřbu dle počtu kusů. Pokud si to budete přát, můžeme Vám parte dovézt na Vámi požadovanou adresu. Nyní je na nás, abychom vše zařídili a připravili ke smutečnímu rozloučení. Provedeme za Vás také potřebné formality na matričním úřadě příslušném místu úmrtí. To znamená, že zde odevzdáme doklady a další formality: občanský průkaz, rodný list, oddací list, ohledací listy zemřelé/ho, kopii rodného listu objednavatele pohřbu a fakturu za pohřeb. Z matričního úřadu obdrží doporučeným dopisem objednavatel pohřbu asi do 14 dnů úmrtní list.
  2. Ke smutečnímu obřadu v obřadní sini ve Znojmě se dostavte cca. 15 min před jeho začátkem, v ostatních obřadních síních v okrese Znojmo či v kostele si čas příchodu pozůstalých domlouvíte s námi dle potřeby . Pokud si to budete přát a situace to dovolí, můžete se naposledy osobně rozloučit s Vaším drahým zesnulým u otevřené rakve. Poté začíná samotný smuteční obřad ať již s knězem či smutečním řečníkem.  Na nás je, abychom se postarali o  bezproblémový průběh důstojného smutečního rozloučení a zařídili vše, co je k tomu třeba.  Naší snahou je, abyste byli s našimi službami co nejvíce spokojeni. Nebude – li tomu tak, informujte ihned majitele pohřební služby. Rovněž tak uvítáme každou Vaši připomínku i vyslovení spokojenosti. Zasloužíte se tak o stálé zlepšování našich služeb. Vaše slova díků jsou pro nás největší motivací jak naši práci vykonávat ještě lépe.
  3. Žádost o pohřebné dostanete na kontaktním místě státní sociální podpory. Nárok na pohřebné má pouze jednorázově osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. K této žádosti se přikládají: průkaz totožnosti žadatele, rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte (pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let: potvrzení o studiu nebo potvrzení o zdravotním stavu nebo potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku), úmrtní list zesnulé osoby, nebo záznam z matriky o úmrtí osoby, fakturu za vypravení pohřbu, doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu, v případě, že zesnulá osoba byla občanem ČR a ke dni úmrtí v jiném státě EU vykonávala výdělečnou činnost nebo pobírala dávky v nezaměstnanosti nebo starobní důchod nebo byla zdravotně pojištěná, pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ke dni úmrtí, v případě, že zesnulá osoba byla občanem jiného státu EU a ke dni úmrtí vykonávala výdělečnou činnost nebo pobírala dávky v nezaměstnanosti nebo starobní důchod nebo byla zdravotně pojištěná, pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ke dni vypravení pohřbu, pokud osoba uvedená v části ke dni vypravení pohřbu vykonávala výdělečnou činnost nebo pobírala dávky v nezaměstnanosti nebo starobní důchod nebo byla zdravotně pojištěná, její pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ke dni vypravení pohřbu
  4. Vdovský důchod si vyřídíte na Okresní správě sociálního zabezpečení. Vezměte s sebou: svůj občanský průkaz, svůj a manželův výměr o důchodu, oddací list a úmrtní list manžela. (na poslední doklad budete čekat, důchod Vám ale bude vyměřen zpětně, takže nic nepromeškáte)
  5. Notářem, který Vám bude přidělen soudem, budete vyzváni asi do 30 dnů ode dne úmrtí k pozůstalostnímu řízení. Vezměte si sebou fakturu za pohřeb, doklad o zaplacení pohřbu a všechny doklady o majetku zesnulého.
  6. Platba za pohřební služby se hradí ve výši 100% zálohy z předběžného vyúčtování nejpozději den před samotným smutečním obřadem v naší kanceláři či převodem na účet (u kremací bez obřadu je to v den objednání kremace). Případné přiobjednané služby se poté vyúčtují ve faktuře za pohřební služby, kterou vystavujeme v den pohřbu a posíláme ji poštou.

Doufáme, že těchto několik stručných pokynů Vám pomůže zorientovat se ve Vaší nelehké situaci. Jakékoli dotazy Vám ochotně zodpovíme v naší kanceláři.